,

Drammens & Oplands Turistforening (1888 1921)

Drammens & Oplands Turistforening
(1888 1921)

Foreningen besluttedes oprettet den 29de november 1887 i et møte, som var sammenkaldt av bestyrelsen i Drammens handelsforening, Drammens haandværkerforening, Selskapet for Drammens bys forskjønnelse og gavn og Selskapet for Bragernesaasens forskjønnelse.

Den konstituerende generalforsamling avholdtes den 16 februar 1888. Foreningens formaal er — efter de paa denne generalforsamling vedtagne loves § 1 – «at virke til fremme av turist- og reiselivet i Drammens omegn og opland, navnlig inden Buskeruds amt».
Foreningens anliggender ledes og dens midler forvaltes av et styre paa 7 medlemmer, hvorav fem skal være bosatte i Drammen og to i oplandet. Foreningens første styre bestod av statshauptmann Joh. J. Schwartz, advokat Th. Thorne, grossererne Olaf G. Rømcke og And. Brecke, overretssakfører, senere høiesteretsassessor Skattebøl, avdøde konsul Jens Gram og res. kap. W. Magelsen. Formænd i styret har været stadshauptmann J. J. Schwartz (1888 — 1897), overretssakfører A. Blackstad (1898— 1914), direktør Lammers (1915—1918) og overretssakfører O. Chr. Orning (1920). Som kasserere har fungeret grosserer Brecke (1888—1894), konsul Jens Gram (1896—1897), ingeniør E. G. Thurmann (1898—1904), bankkasserer Chr. E. Andreassen (1905 -1912), lærer T. Paulsen Hauge (1913—1919) og fabrikbestyrer Olaus Johnsen (1920), de to sidstnævnte tillike som sekretærer i den nyoprettede sekretærstilling.
Foreningens virksomhet samlet sig i den første tid om Norefjeld og adkomstveiene dit. Like under Høgevarde aapnedes den 5te juli 1893 en stor stenhytte, som indeholder 2 store soveværelser, et forsamlingsværelse, kjøkken, førerbod m. v. Da hytten ikke var stor nok for turiststrømmen, opførtes der i 1906 en ny hytte av tømmer. Turiststationen, der ligger 1460 m.o.h. har nu 30 senge og holdes aapen juli—august og som regel i paasken. Av opmerkede fjeldveie i disse trakter kan nævnes: Rolfshus—Sanderstølen, Høgevarde —Gulsvik (med stor bro over Gulsvikelven), Høgevarde – Sandum, Høgevarde—Eggedal, Høgevarde—Flenten, Buvasbrænna, Tunhovd og Skjønne, flere; overgange fra Sigdal og Eggedal til Numedal, Hedalen i Spirillens dalføre—Næs og Flaa i Hallingdal, Bjoneroen ved Randsfjord— Spirillen, Tunhovd—Gjeilo m. m. m.
Foreningen har i den senere tid — særlig efter at den i 1915 hadde kjøpt Landfaldhytten -spesielt arbeidet for utvikling av turistforholdene i Drammens omegn (Drammens Nordmark). Landfaldhytten, der ligger ved Landfaldtjern, en times vei fra byen, har stor peisestue, læseværelse for turistforeningens medlemmer – hvor karter og turistliteratur er utlagt — kjøkken m.v. Den er aapen mai—september og som regel søndagene den øvrige del av aaret.
Av opstukne turistruter i Drammens omegn kan nævnes: Sjaastad – Hovlandsf jeldet — Vikesund, Tronstad – Breiliflakene— Vikesund, Tveraasvandet—Storsteinsfjeldet, Konnerud—Eidsfos, samt endel kortere ruter i byens nærhet.
Foreningen har endvidere ydet bidrag til veianlæg og utstyr til turiststationer i privat eie, ordnet med logis og skydsforholde m. v. I sin første tid ansatte den faste førere i Norefjeldstrakterne og i ruterne til Fjeldberg, Nygaard, Eidfjord, Ulvik, Aurland, Voss, Krækjahytten, Hallingskarvet m. fl. steder.
Foreningen har utgit 2 reisehaandbøker over Buskeruds fylke med tilstøtende distrikter samt flere karter. Efter dens initiativ vil Norges geografiske opmaaling utgi 2 karter over Drammens omegn i maalestok 1 : 50,000. Utgivelsen av en rutebok er ogsaa under forberedelse.
Turistforeningen har til sin virksomhet mottat bidrag av staten gjennem Den norske turistforening, Drammens kommune, Drammens sparebank – tidligere ogsaa av Drammens samlag – Krødsherred sparebank, dampskibene Krøderen og Norefjeld samt av turistinteresserte private.
I Foreningen maa vel sies, skjønt interessen og forstaaelsen ofte har været liten og midlerne smaa, at ha utrettet ikke saa litet for det samfundsgavnlige formaal, som turistinteresserte mænd i 1888 satte den i lovenes § 1: at virke til fremme av turist- og reiselivet i Drammens omegn og opland, navnlig inden Buskeruds amt.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *