,

Historiske og andre merkelige steder i Drammens omegn

Historiske og andre merkelige steder
i Drammens omegn
Foredrag holdt i Drammens & Oplands Turistforenings
høstmøte 26de oktober 1920 av O. Chr. Orning.

Naar turistforeningen i den senere tid i likhet med Den norske turistforening holder foruten sin ordinære generalforsamling, der efter lovene skal være «under Drammensmarked», ogsaa et høstmøte» saa er vel tanken den, at medlemmerne gjerne vil komme sammen og tale om sine fotvandringer i som­merens løp.

Da jeg selv ikke har hat tid eller anledning til i sommer at foreta en tur, og da det jo paahviler en formand at skaffe underholdning, saa har jeg i ledige stunder samlet og skrevet sammen litt om historiske og andre merkelige steder i Drammens omegn. Stoffet har jeg hentet fra Tord Pedersens bok om Drammen (1ste del), Johan Wibe: Buskeruds amt, Amund Helland: Jarlsberg og Larviks amt, bygde- og reise­beskrivelser, samt fra hvad jeg har hørt av lokalkjendte! folk og set under mine reiser i distriktet. En turistforening har selv­følgelig som sit nærmest^ formaal at utgi rutebeskrivelser, sørge for gode karter, gode kvarterer, opvarde og utbedre veie o, lign. for at dens medlemmer skal lære at kjende sit land og sit folk. Foreningen bør imidlertid efter min mening sætte sig m videre maal, nemlig at turisten ogsaa under sine vandringer lærer at kjende stedernes historie, geologi,1) dyreliv m, v.

Den norske turistforenings aarbok indeholder — i motsætning til Svenska turistforenings aarbok — for litet av det. Den indeholder væsentIig kun mere eller mindre velskrevne reisebeskrivelser — ja beskrivelser av tindebestigninger ikke at forglemme. Et ivrig medlem av Den norske turistforening sa til mig fornylig, at turistforeningen arbeider paa sin egen overflødiggjørelse. Naar alle veier var opvardede og landsplanen for hyttebygninger var gjennemført, saa skulde foreningen ikke længer ha noget formaal.
Det er efter min mening helt uriktig. Den bør da sætte sig nye maal. Jeg vet ikke om tilhørerne har læst et litet hefte, som Hønefos og omegns turistforening har utgit. Det indeholder en megef velskreven historisk artikel av provsten Færden om kongsgaarden Stein og livet der i Halvdan Svartes og Sigurd Syrs tid, Norderhov præstegaard og svenskeslaget der i 1716 i Anna Colbjørnsdatters tid og Karl den 12tes færd til Ringerikes bønders forhugninger ved Krokleven. Det er jo kjendte ting, men det kan være godt at friske op, naar man skal ta sig en tur i Ringerikes vakre natur.
Hvad jeg vil fortælle om iaften er historiske og bygdesagn- historiske steder, hvis historie ikke staar sig for en nøgtern, lærd historikers domstol. Tilhørerne har saaledes ikke engang den trøst at «skulde det stundom falde litt tørt, saa er det dog sandt og visst». Jeg medtar, da stoffet ikke er meget rikholdig mange av tilhørerne har vel undret sig over, hvad det vel kan være at fortælle om historiske steder omkring Drammen — steder, der av andre grunde er merkelige og seværdige. Stederne ligger i bygderne omkring Drammen: Lier, Røyken,
Hurum, Eiker og Modum i Buskeruds fylke, Skoger og Sande i Jarlsberg og Larviks fylke. Det er de bygder som omfattes av de to karter, der paa turistforeningens initiativ vil utgis av Den geografiske opmaaling i maalestok 1:50,000.
Ved annonceringen av dette foredrag var det feilagtig opgit, at jeg skulde fortælle om historiske og merkelige steder foruten i Drammens omegn ogsaa i Drammens by. Det er ikke saa. Ildebrande har i aarenes løp ødelagt det meste av, hvad der fandtes av historisk værdi i Drammen. Hvad ilden har levnet, har byens myndig­heter fjernet. Bragernes gamle massive kirketaarn av graasten med aarstallet 1696 samt Christian V’s kronede navnetræk stod igjen efter branden i 1866. Det kom imidlertid til at stikke uti den regu­lerte storgate. Bragernes sogneprest senere biskop Jørgen Moe2), historikeren provst Andreas Faye, maleren Arboe og flere historisk interesserte mænd kjaémpet for at taarnet skulde bli staaende som et minde fra byens første tid, men andre formaaende mænd vilde ha det revet. Det var kampen mellem turister og anti­turister (efter det latinske navn paa taarn, turris). Overens­stemmende med magistratens, byfogd Selmers, forslag blev det besluttet av Drammens kommunestyre i 1868, at taarnet skulde fjer­nes. Av gamle seværdige bygninger i Drammen har vi Strømsø kirke (Hellig Kors’s kirke) fra 1667. Kirken er paa en forun­derlig maate blit skaanet under ildebrandene3). De anseelige mure under gaarden Smithestrøm skal være fra den første halv­del av det 17de aarhundrede og fortjener at ses. Strømsø gamle raadhus (benyttet i den senere tid til teknisk aftenskole) skal være opført av svenske fanger fra kampene i Solørtraktene og Enningdalen i 1808 og kan vel derfor sies at ha historisk interesse4).
La os da foreta nogen turer i Drammens omegn og la os foruten at styrke og glæde os i den vakre natur berike vor aand med at søke efter steder, hvor der endnu findes levninger fra vore forfædres liv og færden. Disse distrikter rundt Drammen har været meget tidlig beboet av mennesker, hvilket de rike fund av fortidslevninger (vaaben, smykker o. lign.) vidner om. Disse fund er imdlertid for det meste havnet i oldtidsmuseet i Kristiania. Gamle gravhauge fra den forhistoriske tid maa der dog findes. Vi læser om, at der ute paa Værket i Hurum (ret overfor Svelvik) skal være fundet en meget sjælden stenaldergrav, en saakaldt hellekiste (et kisteformet kammer med aapning i den ene ende, foret med heller paa siderne og med en stor sten som tak). Det er et gravkammer fra den tid, da vore forfædre i stenalderen ikke lærvger grov sine døde ned i et hul i jorden, men reiste dem en bolig ut fra den religiøse tanke, at de dødes fred i graven er nødvendig for ættens trivsel, men vel ogsaa av frygt, da de døde antokes at ha makt over de levende. Vi drar avsted en vakker sommerdag med dampskibet Juno ut til Værket, men vi blir skuffet og finder intet igjen av gravkammeret. Vi ser kun foruten Svelviks befæstninger levningerne fra skatmester Schimmelmanns glasværk — den anseelige forvalterbolig midt i mellem de andre smaahuse — der minder om den tid, da hans enevældige majestæt skulde i midten og sluttan av det attende aarhundrede ophjælpe glasindustrien her i landet. Vi fortsætter imidlertid videre utover Hurumlandet og bestiger Knivsfjeldet, hvor der findes store skaalforrnede stensamlinger, der antas at skrive sjg fra broncealderen og være gravhauger. Samlingen danner en kreds som ved sin yderkant nedentil maaler omtrent 150 alen og høiden er 3 meter. Indeni er en bolleformet fordypning, som naar like ned til fjeldet. Stenene ligger forøvrig hulter til bulter. Denne gravplads ligger paa et av Knivsfjeldets høieste punkter, hvorfra man har en herlig utsigt utover. Den har feilaktig av folk derute været kaldt for varden. Vore sjø­farende forfædre la i broncealderen gjerne sine grave saa, at de kunde sees langt ute fra sjøen. De skulde hilse de bortdragende og bringe dem lykke paa faerden. Gravhaugene kunde i Hurum da ikke lægges bedre til end oppe paa Knivsfjeld, der skal være et sjømerke og sees vistnok helt ute fra Færder. Ute ved Rødtangen midt imellem Holtnesstøa og Rødtangen — skal der være en lignende, men mindre gravhaug.
Foruten i sine gravhauge har vore forfædre efterladt sig spor i helleristninger, hvor de i billeder indhugne paa løse stene eller paa blankskurte fjeldvægger fra istiden fremstiller dyr, især elger, skibe med høie stavne, ryttere med skjold og bue, skyttere, mænd der pløier med okser o. lign. Helleristningerne antas at være fra broncealderen. Vil man se en helleristning, behøver man kun at ta sig en tur utenfor bygrænsen mellem Tangen og Skoger ved gaarden Aaskollen, hvor man i fjeldet kan se tegning av en elg. Det er altsaa fra den tid, da vore
forfædre drev som veidemænd og fiskere. Paa samme tur kan man jo gaa op i Kobbervikdalen og lete efter de jernringe i fjeldet til fortøining av skibe, som efter et sagn i Drammen skal ha været set der. De skal efter sagnet være et bevis for, at Drammenselven i den historiske tid har gaat ut i Sandebugten gjennem Skoger, før den brøt sig vei gjennem sandmorænen ved Svelvik. Det blir imidlertid nok en forgjæves søken! Jernringe for skibsfortøininger findes nok ikke i Kobbervikdalens fjeldskraaninger. Det er en geologisk umulighet, at Drammenselven i den historiske tid har gaat ut i Sandebugten. Dette maa isaafald ha været længe, før landet blev beboet. Vil man imidlertid se flere og tydeligere helleristninger, saa skal man med Randsfjordbanen reise op til Gjeithus og gaa fra stationen tilbake over broen ned paa de flate heller nedenfor jernbanebroen over Drammenselven. Der ser man flere indridsede elge i fjeldet.
Ogsaa de saakaldte bygdeborge antas at være fra for­historisk tid, antagelig fra den ældre jernalder. De nævnes ikke i sagaliteraturen. Disse ældgamle, simple befæstninger, opførte av løs mur, ligger oppe paa bratte koller eller fjeldknauser. Paa den side, hvor adkomsten er lettere, er der bygget mur saa at befæstningen er stupbrat til alle sider. De lagdes helst saa, at det var tilgang paa drikkevand. I motsat fald blev en vandbeholder utgravet. I ufredstid kunde et stort antal mennesker finde tilflukt i disse borge. Det skal endog ha været bygget huse indenfor borgens mure. Det er mange av disse bygdeborge i Drammens omegn. Vi behøver blot at at gaa over Konnerud til den bekjendte Andorsrudborg i Skoger i nærheten av gaarden Andorsrud. Jeg gjengir efter professor Hellands Jarlsbergbeskrivelse s. 351: «I Skoger herred søndenfor det nedlagte Konnerud (Jarlsberg) værk er der en bygdeborg. Ikke langt fra gaarden Andorsrud er der «paa denne gaards grund i udmarken, hvor veien fra Skoger sogn gaar til Gravdal skog, en merkværdig ophøining. Denne bestaar af en ophøiet klippe, hvor det lader sig tilsyne en mur, der sluttelig har tjent til forskandsning. Muren er opsat af svære granitstene, hvoraf de fleste er sværere end at en mand kan løfte dem. Af disse stene er nogle nedvæltede». (Gerhard Fayes beskrivelse av det Jarlsbergske værk i Topogr. Journal 1799).
Efter en anden beskrivelse er der her levninger av to sam­menstøtende mure, opførte av svære stene uten kalk paa de to sider af en forøvrigt ubestigelig klippe, hvorfra man kun har utsigt mot øst ned gjennem et smalt dalføre til Skoger kirke. Fra foreningspunktet gaar den ene mur 100 fod mot syd, den anden 76 fot mot vest, stenene er belagt med tyk mose. —
Professor Yngvar Nielsen har paa Andorsrud ladet sig fortælle sagnet, der knytter sig til stedet, og det lyder saaledes (se hans reisehaandbok over Buskerud amt s. 24): «Det var engang en konge ved navn Andor, der var saa rik, at han lot sin og sin dronnings gangeres hover beslaa med sko af det pure sølv, men som ogsaa var saa overmodig og grum, at han beredte sig en ynkelig ende. Under et St. Hans gilde, han som sædvanlig feirede med sine mænd paa bunden af sin sølvgrube, samlet de forbitrede bønder sig og tilkastet grubens aabning med stene og ur. Like til langt ned i tiden har der paa de utroligste steder været skjærpet, for at gjenfinde «Kong Andors» sølv­grube, men skatten har ikke ladet sig finde». —
Samtidig som man ser paa Andorsrudborgen, bør man ogsaa se bygdeborgen paa Ryggetang Sletaas, hvorav N. Eckhoff fra en befaring i 1877 gir en detaljeret og interessant beskrivelse saalydende:
«I Sande herred, paa overgangen fra Sande til Skoger forbi Ryggetang Sletaas, passerer man ved Aasvatn (oppe i aasen paa dalførets vestre side, 5 km. i ret linje nordvest for Sande kirke) et polygonalt afsnit af fjeldmassen, Tyveborgen kaldet. Paa nordre side skilles dette ved den fra Aasvatn kommende bæk fra et høiere liggende næsten nøgent fjeldparti, Klevetaas med fjeldskar, mens det mot vest støter til Aasvatn og mot syd ved en dyp slugt bestemt adskilles fra Røisaas. Fra østre side har man en aapen utsigt nedover Aasvasbækkens dalføre helt ned mot Sandeelven. Tyveborgens høide er 332 m.o.h. Paa den sydlige top, Røisaas, 388 m.o.h. ligger to svære stenrøser, derfra er en vidstrakt utsigt, og man ledes uvilkaarlig til at tænke sig stedet som en befæstningen tilhørende forpost. Det indre av Tyveborgen er fra vest til øst brudt i flere kortere afsnit paa sine steder styrket og for­modentlig bibragt en smule mere stormfrihet ved opbygninger af sten. Langs det terrasserede terræn paa søndre side fører vei ned til borgens yderste spidse, hvor man møder et større prismatisk klippestykke, der er løsrevet fra det faste fjeld, saa at kun en passage af 3/4 alens bredde lades aapen med bekvemt udkig til begge sider. Tversover Tyveborgen fra syd til nord fører sti nede fra dalen og videre op til Myresæter. Paa de øvrige kanter er den meget vanskelig at bestige. Spor af bebo­else, kokesteder eller lignende var ikke at opdage». —
Av bygdeborge skal jeg nævne: I Lier har det efter sagnet været en borg paa Fosskollen ovenfor gaarden Foss. Nu er det ingen levninger mere. I Røyken: Tykvekollen i nærheten av gaarden Villingstad. I Hurum antagelig en bygdeborg ved gaar­den Slottet. I Eiker: Gunnildrudkollen i Fiskum, Ristvedtkollen i Bingen, Murfjeldkollen og Myreslottet ved gaarden Myre i Bakke5) . I Modum har det muligens været en bygdeborg i nær­heten av gaarden Korsbøen paa Snarum.
Man antar forøvrig, at ved alle gaarde ved navn Slot eller Borgen, Borge o. lign, har det været en bygdeborg.
Av forhistoriske steder skal jeg til slutning omtale vardene, der paa mange steder antas at være saa gamle at de skriver sig fra den ældre stenalder. Ellers vet jo sagaen at fortælle, at det var Haakon den gode eller Adelstensfostre (938—961 ef. Kr.) der ordnet Norges krigsvæsen med skibreder, varder, budstikker m. v. Fra disse historiske varder blev der i krigstid tændt baal til varsel om, at fienden var i landet. Fra Varden i Bragernesaasen har det da f. eks. under Karl den 12tes indfald i Norge i 1716 lyst opover Eker og Modumdalen til Solbergvarden i Nedre Eker videre til Vestbyvarden i Bingen — til varden paa Sletfjeld ret op for Vestfossen — til Hugvarden paa Hugaasen i Søndre Modum — til varden paa Hovlandsfjeld6) – til Hvalsvarden — til varden paa Breiliflaket og Spira i Holleia i Nordre Modum, samt østover Lierdalen, Røyken og Hurum til varderne paa Storsteinsfjeldet, Kroftkollen, Hørthekollen (eller Gjevlekollen) i Lier, — til varderne paa Villingstadaasen og Grimsrudfjeldet i Røyken og Knivsfjeldet i Hurum samt sydover Skoger og Sandebygdene til varder paa Mælsaasen og Kniveaasen i Skoger og Ryggetang Sletaas, Klevjer Sletaas og Storaas i Sande.
Vender vi os saa fra den forhistoriske tid til sagatiden, saa er det Lierbygden, hvor de fleste historiske steder findes. Gjennem Lierdalen drog kongene op til Ringerike til gjæstebud og i krigs­tider. Gaar vi os en tur ut til gaarden Huseby i Lier – som bekjendt en passe formiddagstur fra Drammen — saa er vi paa historisk grund, hvilket de vældige gravhauger i nærheten ogsaa minder os om. Paa en av haugene staar der to mindestene,7) paa den ene er ridset en kvindelig figur, hvorom er indhugget indskriften: «Ave Maria. Her ligger Ragnhild, dotter Sira Jens». Vi finder dog ingen levninger efter den kirke, som Vebjørn paa Huseby bygget der og som var viet til Hellig Olav. Vebjørn var — som bekjendt — en mæktig bonde og en frænde av Hellig Olav. Olav besøkte ham ofte. Han opholdt sig i Lier, da Knut den mæktige i 1028 underkastet sig Norge. Mest bekjendt er dog Vebjørns søn Haldvard Vebjørnsen, som under Harald Haardraade (1047—1066) blev ophøiet til helgen, da han under for­svaret av en fruktsommelig kvinde blev dræpt, og hans lik med en sten om halsen blev sænket i Drammensfjorden. Efter sagnet fløt liket med møllestenen om halsen op igjen og det blev bisat over alteret i St. Halvards kirke i Oslo 8). Reiser man fra Huseby længer op i Lierdalen, kommer man til Svangstranden, hvor det i borger­krigenes tid i 1222 skal ha staat et slag mellem Ribbungene og Skule Jarl, og videre opover til Hirta bro (Hørtebroen), hvor der 1178 stod en blodig kamp mellem kong Sverre og kong Magnus Erlingssøn, der maatte trække sig tilbake til Tunsberg. I nærheten av Hørte bro ligger Gampedalen mellem Dragsaasen og Brækaasen, hvor kong Sverre skal ha gjemt sine heste. Hvis nogen av tilhørerne har kjendt nu avdøde Hans Gampedalen, er de sikkerlig enig med mig i, at han maatte være en ætling av birkebeinerne!
Gaar man fra Hagatjern (ret op for Mjøndalen) over til Vest­fossen, kommer man under et fjeld som heter Kyrfjeld, op for Hornegaardene. I sagaen nævnes et slag mellem Ribbungene og Skule Baardssøn ved Kurfjeld i 1222. Bygdesagnet har gjort det til, at det er ved Kyrfjeld i Eiker, at dette slag har staat. Slaget er mest bekjendt ved at den fra Ibsens Kongsemnene kjendte islandske skald Jagtgeir var med paa Skules parti. Han har overfor sin ven, Thore Flik, der var hjemme i Tunsberg, beskrevet kampen i et dikt, hvori han ærter ham, fordi han ikke var med. ]eg gjengir det her:

«Frosnet Bæk, Ørrets Stade
Smelter rød i Slag paa Kurfjeld.
Da vi legte med Ribbunger
fik store Thorer langt fra mig
Sig Lungetorvets Hvile
Han med svage Kræfter
Døser hen i Tunsberg By
Ved Dvergehusets Dis.»

Desværre berøver historikerne eikværingene dette historiske sted. Professor Helland efterlater dem litt haap i sin Jarlsbergbeskrivelse, idet han skriver, at Kurfjeld skal ligge mellem Tunsberg og Drammen — uvisst hvor. Professor Bugge tar imidlertid fra dem ethvert haab, idet han kategorisk erklærer, at sagaen sikter til Kurfjell ved Kurdøla ovenfor Kragerø. Tord Pedersen nævner i det utkomne bind av sin Drammensbok ikke slaget ved Kyrfjeld saa han er vel av samme mening som professor Bugge. Imid­lertid, er ikke Kyrfjeld i Eiker noget historisk sted, saa er det et vakkert utsigtspunkt. Navnet skal fjeldet ha av, at toppen ligner en kvinde, der sitter og melker en ko. I nærheten bor Ellef Dammyr, som nok kan fortælle et og andet fra gammel tid.
Historikerne er enige om, at der ute paa Hurumlandet har staat kampe mellem Ribbungene og Skule Jarl, men det er uvisst hvor disse kampe har staat.
Da det ikke er mange historiske steder fra sagatiden i Drammens omegn, kan man under sine vandringer ta sig tid til at studere sagatidens bygningskunst! Vi har mange kirkebygninger fra denne tid. Jeg vil anbefale en morsom, ikke meget kjendt spasertur fra Austad ad Mælsveien i Skoger over til «Hannevals kirkja i Skogabygd», der skriver sig fra det 12te aarhundrede og var indviet til St. Olav. Det er en interessant liten kirke. Desværre er endel av inventaret tat væk og deponeret paa Drammens museum. Av gamle kirker i Drammens omegn skal jeg nævne: I Eiker Haugs kirke (Petri og Pauli kirkja), Fiskum gamle kirke (St. Olav), Frogner kirke (Jomfru Maria og Johannes den døper), Røyken kirke (St. Michael), Hurum kirke 9), Sande kirke (St. Maria) og Heggen kirke paa Modum.
Kirkene fra sagatiden staar, — dog mere eller mindre restau­rerte men av bygningerne paa de adelige sædegaarde i distrikterne omkring Drammen: Sem, Fossesholm, Fiskum, Skjelbred, og Ulleland i Eiker, Tronstad i Hurum og Gullaug i Lier er det kun bygningerne paa Fossesholm (det midterste parti ældst, fløiene fra 1760) der staar igjen og fortjener et besøk. Av de stolte bygninger paa Sem (paa høidedraget mellem Hokksund og Vestfossen) som har huset Christian den 5te og Fredrik den 3dje er der ikke sten igjen. Bygdetraditionen, vet endnu at fortælle om bygningene paa Kongs-Sem. En utførlig beskrivelse av dem findes i Tord Pedersens bok I s. 120 ff. Levningerne skal ha staat ind i det attende aarhundrede, men ved gjenopbygningen av Haugs kirke efter branden i 1818 skal det ha været tat sten hertil fra kongsgaarden.
For at besøke Fossesholm tar man — som bekjendt — jernbanen til Vestfossen, hvorfra det kun er en kort spasertur ut til Fossesholm. Naar man har set paa de ærværdige huse og hørt om stedets historie, bør man ogsaa se paa omgivelserne, da det under syvaarskrigen (1563—1570) efter bygdetraditionen skal ha staat en træfning der. Fossesholm blev beskutt av en svensk avdeling som hadde sin befæstede leir paa Smelhaugen ret overfor Fossesholm. Svenskerne plyndret og brændte paa Eiker dengang, bl, a. brændte de op Berg kirke og plyndret Haug kirke. De drog over elven ved Hoen og derfra til gaarden Sanden, hvor den hele avdeling skal være blit nedsablet av nordmændene under anførsel av Mogens Svale (Svale- eller Krabbekrigen). Nordmændene laa i bakhold efter den tids krigerskik og stedet heter endnu Svenskedalen. Imidlertid bestrider historikerne riktigheten av denne begivenhet. Tord Pedersen nævner den ikke engang i sin bok. Eikværingene er saaledes ogsa her et historisk minde fattigere. Krigsbegivenheter maa det imid­lertid knytte sig til disse steder, da det efter professor Strøms bok om Eiker er fundet kugler i den gamle bygning paa Fosses­holm, 2 kugler er fundet paa den nærliggende løkke, Jokums- løkken. En mængde geværkugler skal ogsaa være fundet i lade­bygningen paa Nedre Hoen samt i elvebakkene ved Hokksund. Er det tvil om, at Hoen er et krigshistorisk sted, saa er det utvilsomt, at det er kirkehistorisk sted, idet lensmand Jens Gram i 1798 der hos Kristoffer Hoen arresterte Hans Nielsen Hauge, og at det er et literaturhistorisk sted, idet forfatteren Jonas Lie er født paa Hoen i 1833 som søn av sorenskriver i Eiker, Mons Lie. Bekjendt er Hoen ogsaa ved, at det rike Hoensfund av gamle massive halsringe, armebaand og kjæder er gjort i nær­heten av denne gaard i 1834.
Før i tiden tok Drammenserne gjerne sig en utflukt til skydsstationen Gjellebæk. Man vil forgjæves i omegnen dér søke efter levninger av nordmændenes forskansninger under krigen med Karl den 12te i 1716, skjønt de var saa gode, at den uforfærdede konge ikke vovet at angripe den norske hær, som stod der under general Lutzen. Han søkte — som bekjendt — at omgaa den over Ringerike. Man kan imidlertid derfra ta sig en tur til den marmorstøtte, der av eieren av Tranby marmorbrudd, østerrikeren Josef Keller, omkring midten av det attende aarhundrede er opført til ære for Fredrik den 5te. Den staar i nær­heten av hovedveien. Fra marmorbruddene paa Tranby er marmor tat bl. a. til Fredrikskirken (Marmorkirken) i Kjøbenhavn.
Jeg skal ikke nævne flere steder i Drammens omegn, hvor der endnu findes levninger fra vore forfædres tid, eller som av andre grunde fortjener et besøk. Min fremstilling gjør ikke ford­ring paa at være uttømmende. Der har kun været liten tid levnet mig til at samle materiale og bearbeide det. Som nævnt gik jeg trods min optagethet igang med at utarbeide dette foredrag for at skaffe underholdning til foreningens høstmøte. Det er imid­lertid mit haab, at jeg med det har vakt interesse hos forenin­gens medlemmer for at ta sig en tur til disse steder, og for at lære deres historie mere utførlig at kjende, end jeg har kunnet fortælle den iaften 10) En av foreningens flinke fotografer vil forhaabentlig ta fotografier fra disse steder, saa vi paa et senere høstmøte kan forevise dem i lysbilleder. Det er jo dristig av mig i vore dage at holde et foredrag uten lysbilleder. Jeg takker derfor for opmerksomheten.

 

1)      Det skal et steds oppe i Bragernesaasen ha været et mindre krater. Aasens vægge er størknet lava. Disse geologiske forholde skulde det ha sin interesse at faa utredet.

2)     Se i Moes Samlede skrifter s. 406 digtet: Skal taarnet ned?

3)     Den vakre stenmur fra begyndelsen av det 18de aarhundrede fjernet imidlertid byens borgere i begyndelsen av det 20de aarhundrede.

4)     Om indkvarteringen og forholdene i vor by dengang gir Maren Winsnes en livfuld skildring i sin bok: «Drammen for 70 aar siden».

5)     Ved Slottebakken ved Hokksund skal det ha været en saakaldt Troyaborg (en fæstning med mange indviklede gange [irgange]) oplagte av sten. Professor Strøm fortæller i sin Eker beskrivelse, at det ogsaa i Bragernesaasen paa hans tid — altsaa i 1784 — var «kjendelige levninger efter en saadan troyaborg». Hvor det har været, er vistnok ukjendt for nulevende drammensere. Det maa vel ha været et sted i nærheten av «Varden».

6)    Hovlandfjeld er bekjendt for sine «rokkestene» (se om disse Vibe 1. c. s. 235) 3: store stene, der ligger paa et saadant ujevnt underlag, at man ved at skyve paa dem faar dem til at rokke frem og tilbake. En nu for- svunden rokkesten veiet 15500 kl gr.

7)    Likstenen fra Huseby skriver sig fra «manddauden»s tid, ca. 1350. Nævnte Ragnhild var gift og bodde paa gaarden Haneval i Lardal. Husebystenen sees avbildet i professor Johnsens bok; Norges bønder, s, 148.

8)    Hans martyrium er — som bekjendt — avbildet i Oslo — senerehen Kristiania — bysvaaben. St. Halvard sitter paa en trone, hvis arme er prydet med løvehoder, i fotsid dragt, med møllestenen i den ene haand og i den anden de tre pile, hvormed han dræptes. Ved hans fot ligger kvinden. Lorentz Dietrlchson fortæller i sin bok: Vore fædres værk, Norges kunst i Middelalderen, at man i sin tid glemte i den grad, hvad byseglet skulde fore­stille, at man i dette istedetfor St. Halvard fremstillede en jomfru i fotsid drakt og istedetfor den fruktsommelige kvinde en liggende ridder. Istedet­for møllestenen og de tre pile holdt jomfruen et blekhus og tre penne!

9)    Samtidig besees Huitfeldternes gravkapel og bautaen over Ivar Huitfeldt, ved hvis fot der ligger en kanon optat fra Kjøge bugt.

10)  Selv historikerne mangler lokalkjendskap. Johan Vibe lar (i sin bok om Buskerud amt s. 300) den rike fru Aasa til Selvig, der levede i det 14de aarhundredé, bo paa Selvig i Hurum, men professor Helland (i sin bok om Jarlsberg og Larviks amt s. 208) lar den samme frue bo paa Selvik i Sande. Hvem har ret?

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *